XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki.

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego “Topos” i “Gazety Olsztyńskiej”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Wojciech Gawłowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski - przewodniczący.

Zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne - 2.000, 1.000, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac - do 5 czerwca 2017; rozstrzygnięcie konkursu - 7 lipca 2017; gala przyznania nagród - druga połowa sierpnia 2017.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w “Toposie” i “Gazecie Olsztyńskiej”.

Termin: do 5 czerwca 2017 r.

Adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem “Konkurs”. Dodatkowe informacje: od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.